UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

Het UBO-register is een gecentraliseerde databank van natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap uitoefenen over oa vennootschappen.
Het doel van het UBO-register is inzicht te krijgen in de eigendomsstructuren van voormelde juridische entiteiten om op efficiëntere wijze de strijd aan te gaan tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Het KB (K.B. 30.07.2018, B.S. 14.08.2018)  trad in werking op 31 oktober 2018. Het bestuursorgaan moet de vereiste informatie over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden uiterlijk op 31 maart 2019 voor de eerste keer meedelen. De informatie moet minstens jaarlijks worden bijgewerkt en wijzigingen moeten door het bestuursorgaan binnen de maand worden doorgegeven nadat de betreffende de uiteindelijke begunstigde gekend of gewijzigd is.
Het is daarom belangrijk dat vennootschappen en VZW’s zich tijdig voorbereiden om alle noodzakelijke informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verzamelen (wie, welke categorie, mee te delen informatie…).  

Welke informatie dient er te worden meegedeeld aan het UBO register?

De informatie betreffende de uiteindelijk begunstigden moet worden gecommuniceerd aan het UBO-register via het online portaal MyMinFin of MyMinFin Pro : https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome.
De volgende informatie moet worden verstrekt over elke uiteindelijk begunstigde van een vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, Ivzw of stichting:
1.       familienaam en voornaam;
2.       geboortedatum;
3.       nationaliteit (en);
4.       volledig adres van verblijf;
5.       de datum waarop de persoon een uiteindelijk begunstigde werd van de betrokken rechtspersoon;
6.       identificatienummer in het rijksregister van natuurlijke personen of de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en, in voorkomend geval, een soortgelijk identificatienummer dat wordt gegeven door de staat waar de persoon woonachtig is of waarvan hij onderdaan is;
7.       de categorie(ën) van personen waartoe hij behoort;
8.       de één of meerdere categorieën van personen, afzonderlijk of samen met anderen, waartoe hij behoort.

Daarnaast moet de volgende aanvullende informatie worden verstrekt voor elke uiteindelijk begunstigde van een vennootschap:
1.       of het gaat over een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijk begunstigde;
2.       als het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen en ook, voor elk van hen, de volledige identificatiegegevens (met minstens de naam, de datum van oprichting, de handelsnaam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer, en, in voorkomend geval, elk ander vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waarin de tussenpersoon is geregistreerd);
3.       de omvang van het uiteindelijke belang in de vennootschap (dat wil zeggen het percentage aandelen of stemrechten, dat moet worden gewogen in het geval van een onrechtstreekse begunstigde eigenaar).

Kan er een volmacht gegeven worden aan een derde om deze gegevens mee te delen?

De bestuurders of zaakvoerders van de betrokken juridische entiteit (vennootschap, vzw, …) zijn niet verplicht zelf de nodige informatie aangaande de uiteindelijk begunstigde mee te delen aan het UBO register.
Twee opties zijn mogelijk :
o    zij kunnen een intern mandaat (of "Role Management Administration" - "RMA") geven aan een persoon binnen hun vennootschap (of vzw, ...) om deze formaliteiten uit te voeren; of
o    men kan een extern mandaat verlenen aan AB-Consult NV

Binnen welke termijn moeten de gegevens worden meegedeeld?

1.       U hebt tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste keer te registeren.
2.       Vervolgens moet deze informatie minstens één keer per jaar worden bijgewerkt, waarbij wordt gespecificeerd dat de bestuursorganen (bestuurders, zaakvoerders, ...) alle informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden moeten doorgeven aan het UBO-register binnen een periode van één maand na de datum waarop deze bekend of gewijzigd zijn.

Zijn er sancties?

Er kunnen twee soorten sancties worden opgelegd aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het management van de entiteit (voornamelijk de bestuurders, zaakvoerders en leden van het directiecomité) in geval van niet-naleving van deze verplichtingen:
·         een administratieve boete van EUR 250 tot EUR 50.000; en
·         een strafrechtelijke boete van EUR 50 tot EUR 5.000 EUR (te vermenigvuldigen met extra opcentiemen, dwz een boete van EUR 400 tot EUR 40.000).
 
Contact ?

AB-Consult staat u graag bij in de analyse van de verplichtingen die voor u voortvloeien uit het UBO-register en de voorbereiding van de mededeling van de verplichte informatie, zodat u tijdig in orde bent met alle formaliteiten.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen