Wat zijn de gevolgen van laattijdige of niet indiening belastingaangifte?

Wat zijn de gevolgen van laattijdige of niet indiening belastingaangifte?

Vanaf 21 september 2005 geldt dat wanneer een binnenlandse belastingplichtige zijn personenaangifte of vennootschapsaangifte laattijdig of niet indient de belastingadministratie u kan belasten op de zogenaamde forfaitaire minimumwinsten van buitenlandse firma’s.

Ten eerste heeft de controleur drie jaar de tijd om u een aanslag van ambtswege te versturen te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. In geval dat de Administratie vermoedens heeft van bedrieglijk opzet of vermoedt met het oogmerk te schaden, dan wordt de termijn nog eens met 4 jaar verlengd tot 7 jaar.

In die aanslag van ambtswege geldt er dus een forfaitaire minimumwinst. Deze is als volgt bepaald:

 • Landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en boomkwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen die in dezelfde landbouwstreek een soortgelijk beroep uitoefenen
 • Ondernemingen behorend tot de:
  • Scheikundige nijverheid: 22.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
  • Voedingsnijverheid: 12.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
  • Metaalnijverheid, fijn mechanische nijverheid, ondernemingen die niet-energetische delfstoffen winnen en verwerken, bouwnijverheid en alle andere nijverheidsbedrijven: 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
 • Ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende sector:
  • Groothandel, kleinhandel, vervoer, horeca, ingenieurs- en studiebureaus, informatica en elektronica en andere diensten aan ondernemingen: 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
  • Tussenpersonen in handel en vervoer: 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 14.500 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
  • Banken, krediet- en wisselinstellingen: 24.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)
  • Verzekeringen: 2,50 EUR per 25 EUR geïnde premies
  • Alle andere bedrijven: 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal)

Het bedrag van de belastbare winst mag in geen geval lager zijn dan 19.000 EUR.

Naast de verschuldigde belasting zal de Administratie ook een belastingverhoging toepassen, behalve als de niet-aangifte te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige. De belastingverhoging bedraagt:

 • Niet-aangifte zonder het opzet belastingen te ontduiken:
  • 1e overtreding: 10%
  • 2e overtreding: 20%
  • 3e overtreding: 30%
  • Vanaf 4e overtreding: dan wordt u beschouwd een niet-aangifte met het opzet belastingen te ontduiken hebben gedaan
 • Niet-aangifte met het opzet belastingen te ontduiken:
  • 1e overtreding: 50%
  • 2e overtreding: 100%
  • 3e overtreding en volgende: 200%
 • Niet-aangifte gepaard gaande met ofwel onjuistheid of verzwijging door valsheid of gebruik van valse stukken tijdens de verificatie van de belastingtoestand ofwel met een omkoping of poging tot omkopen van ambtenaren: 200%

Tenslotte kan de Administratie u ook een administratieve boete opleggen. De schalen hiervoor zijn:

 • Zonder opzet de belasting te ontduiken:
  • 1e inbreuk: geen boete
  • 2e inbreuk: 50 EUR
  • 3e inbreuk: 125 EUR
  • 4e inbreuk: 250 EUR
  • 5e en volgende inbreuken: 625 EUR
 • Met opzet de belasting te ontduiken:
  • 1e inbreuk: 625 EUR
  • 2e en volgende inbreuken: 1.250 EUR

Deze regeling geldt voor alle ondernemers, zowel eenmanszaken als vennootschappen, en ook voor de vrije beroepen.

Wanneer u een aanslag van ambtswege krijgt en u wordt belast op een forfaitaire minimumwinst, dan blijven alle verweermiddelen eigen aan de procedure van ambtswege geldig en kan u dus altijd aantonen met bewijskrachtige gegevens dat de forfaitaire minimumwinst hoger is dan de werkelijke winst.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen