Automatische registratie als aannemer vanaf 1 september 2012

Automatische registratie als aannemer vanaf 1 september 2012

Om te voldoen aan de dienstenrichtlijn 2006/123/EG werd in de ministerraad een wetsontwerp aanvaard dat de automatische registratie als aannemer mogelijk maakt.

Wat 1 januari 2011 werd aangekondigd is vanaf 1 september 2012 een feit : op die dag zullen alle aannemers die werkzaamheden in onroerende staat uitoefenen automatisch een registratie als aannemer krijgen.

De registratie als aannemer gebeurt automatisch op het ogenblik dat het ondernemingsnummer van de onderneming in de KBO geactiveerd wordt. Een zoekprogramma zoekt in de KBO automatisch de ondernemingen die met de betrokken activiteiten uit de bouwsector ingeschreven werden en daarvoor ook reeds een BTW-activering verwierven.

Deze registratie wordt verleend aan de:

  • handels- of ambachtsondernemingen
  • tijdelijke- of stille handelsvennootschappen en maatschappen;
  • erkende sociale economiebedrijven (die als handels- of ambachtsonderneming in de KBO ingeschreven staan;
  • erkende uitzendkantoren in de bouwsector;
  • buitenlandse ondernemingen met een Europees BTW-nummer;
  • Wanneer niet, of niet meer aan de vereiste voorwaarden voldaan is, kan het registratienummer geschrapt worden. Om tot deze schrapping van een registratienummer over te gaan, zal nog een geschillencommissie opgericht worden. De redenen waarom een onderneming kan geschrapt worden en de mogelijke beroepsprocedures, moeten eveneens nog bij KB vastgelegd worden.

Voor de aannemers die op 31 augustus 2012 geregistreerd zijn, worden vanaf 1 september 2012 automatisch de hoedanigheid van geregistreerd aannemer in de KBO geactiveerd op grond van de gegevens uit de databank van de FOD Financiën.

De aanvragen tot registratie die op 1 september 2012 nog niet definitief zijn afgehandeld, worden door de bevoegde registratiecommissie afgesloten en doorgezonden naar het ondernemingsloket dat de ondernemer heeft ingeschreven in de KBO. Dit ondernemingsloket zorgt voor de inschrijving van het registratienummer in de KBO.

Het is de laatste stap in een hele procedure.  Het registratienummer hield in dat de aannemer in orde was met fiscale en sociale schulden.  Maar dat is een aantal jaren geleden al afgeschaft.  In de plaats kwam een databank waar je dit kan checken.

Vanaf toen was het registratienummer nog belangrijk voor het verkrijgen van verlaagde BTW-tarieven.   Dat is in 2011 dan verdwenen.  Daarna was het nog nodig voor een aantal fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen : premies, belastingsvoordelen...  Maar ook dat is geschrapt.  De laatste stap is nu de schrapping van de registratie zelf.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen