Wat dekt de sociale zekerheid van zelfstandigen?

Wat dekt de sociale zekerheid van zelfstandigen?

Als zelfstandige moet u zich binnen de 90 dagen na de start van uw activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.  Daar betaalt u uw sociale bijdragen.  Deze bijdragen liggen niet definitief vast.  Ze hangen af van uw bedrijfsinkomen en uw beroepssituatie (zoals hoofd- en bijberoep…)

Uw sociale bijdragen waarborgen uw rechten op het vlak van sociale zekerheid.  Het betreft o.a. het recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioen en het recht op een faillissementsverzekering.

Je pensioen…

Vanaf 2009 is de normale wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar zowel voor mannen als voor vrouwen.  Je pensioen wordt berekend op basis van je pensioenloopbaan.  Vanaf 2009 is de volledige loopbaan voor mannen en vrouwen 45 jaar.  Je loopbaan eindigt in principe op 31 december van het jaar voor je pensionering. 

Mannen en vrouwen kunnen met vervroegd pensioen gaan vanaf 60 jaar, als ze 35 actieve jaren kunnen bewijzen.  Het pensioenbedrag wordt dan pro-rata verminderd.   

Als weduwnaar of weduwe kan je een overlevingspensioen ontvangen.

  • vanaf de leeftijd van 45 jaar
  • zonder leeftijdsbeperking als je kinderen ten laste hebt of 66% arbeidsongeschikt bent.

Er is steeds recht op een tijdelijk overlevingspensioen gedurende 1 jaar, als het toegelaten beroepsinkomen gerespecteerd wordt.

Meer informatie over je pensioen als zelfstandige vind je terug op volgende link http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/intro.asp

Gezondheidszorg …

Op basis van je sociale bijdragen heb je recht op de terugbetaling van je kosten voor geneeskundige verzorging.  Die kosten worden terugbetaald via je ziekenfonds.  Via de sociale zekerheid ben je verzekerd voor grote risico’s maar ook voor kleine risico’s. 

Moederschapsvergoeding…

Zelfstandige vrouwen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes hebben na een bevalling recht op een moederschapsvergoeding.  Deze wordt uitbetaald via het ziekenfonds.  Het tijdvak van moederschapsrust bestaat nu uit een verplichte en een facultatieve rustperiode.  De zelfstandige moeder kan in totaal maximum 8 weken rust opnemen waarvan 3 weken verplicht.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering …

Als zelfstandige, helper of meewerkend echtgeno(o)t(e) heb je bij werkonbekwaamheid om medische redenen recht op een uitkering van het ziekenfonds.  Die uitkering wordt toegekend vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid.  Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet je volledig werkonbekwaam zijn.

Je kunt je extra verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, door een bijkomende polis af te sluiten bij een private verzekeringsmaatschappij. Die extra verzekering beschermt je tegen het inkomensverlies dat je bij langdurige ziekte kan lijden.  Een polis gewaarborgd inkomen is een voorbeeld.

Kinderbijslag …

Als zelfstandige heb je recht op kinderbijslag voor de kinderen die je ten laste hebt. Als je partner recht heeft op kinderbijslag in het stelsel van de werknemers of ambtenaars, dan wordt de kinderbijslag via je partner uitbetaald. De kinderbijslag voor het eerste kind is voor een zelfstandige minder dan voor een loontrekkende.

Kraamgeld en adoptiepremie …

Bij een geboorte betaalt het kinderbijslagfonds kraamgeld uit.

Dienstencheques …

Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes kunnen na een bevalling gratis dienstencheques aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds.  Voor meer info kan je terecht op de website: www.dienstencheques-rva.be.

Faillissementsverzekering …

Bij een faillissement kan je bij je sociaal verzekeringsfonds een uitkering aanvragen. Je krijgt die uitkering gedurende 12 maanden.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen