Aanslag gevestigd op basis van tekenen en indiciën

Aanslag gevestigd op basis van tekenen en indiciën

In sommige gevallen volstaan de gebruikelijke onderzoeksmiddelen van de administratie niet om de vaststelling van het juiste belastbare inkomen toe te laten.  Zowel na een controle, als wanneer geen aangifte ingediend werd, kan de administratie nog beroep doen op twee soorten vermoedens, nl. vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen en tekenen en indiciën.

TEKENEN  EN  INDICIËN

Raming van de belastbare grondslag wordt gedaan volgens tekenen en indiciën wanneer uit deze een hogere graad van gegoedheid (levensstandaard) blijkt dan volgens het aangegeven belastbare inkomen mogelijk is.

Bij toepassing van de indiciaire methode is het de belastingplichtige die het bewijs moet leveren dat er geen hogere graad van gegoedheid is.  Dit kan hij doen door aan te tonen dat de in aanmerking genomen uitgaven overdreven zijn ofwel door te bewijzen dat er nog financiële middelen zijn die niet stammen uit de belastbare inkomsten.

BEREKENING INDICIAIRE TAXATIE
Inkomsten   Uitgaven
     
Onroerende goederen gelegen te           €   Aankoop onroerend goed gelegen te           €
    Notaris- en registratiekosten
Intresten bank-, spaar-, termijnrek...   Aankoop roerende goederen (investeringen)
Loonfiche man/vrouw   Betaalde belastingen
Netto-winst man/vrouw   Pensioensparen
Kinderbijslag   Levensverzekering
Studietoelagen   Inningskost roerend goed
Fictieve lonen    
Niet belastbare vergoedingen    
Verkoop (on)roerend goed    
Bank-, spaar-, termijnrek... op 01.01   Bank-, spaar-, termijnrek... op 31.12
Aangegane leningen   Aflossingen leningen
BTW rek.-courant op 01.01   BTW rek.-courant op 31.12
Leveranciers op 31.12   Leveranciers op 01.01
Klanten op 01.01   Klanten op 31.12
Voorraad goederen op 01.01   Voorraad goederen op 31.12
Werken in uitvoering op 01.01   Werken in uitvoering op 31.12
Afname kapitaal privé   Toename kapitaal privé
Aflossing privé-lening   Aflossing privé-lening
Alimentatierente   Alimentatierente
Liggende gelden op 01.01   Liggende gelden op 31.12
Ontvangen giften   Betaalde giften
Erfenis   Levensonderhoud
Schadevergoedingen   Sociale lasten
Spelen en weddenschappen   Mutualiteiten
Afschrijvingen   Energiebesparende uitgaven
Tegeldemaking niet belastbaar   Privé-gedeelte kosten
Opname RC vennootschap   Storting RC vennootschap
         
RECHTVAARDIGING   TE RECHTVAARDIGEN
         
Totaal inkomsten   Totaal uitgaven

De vaststelling van de inkomsten volgens tekenen en indiciën leidt tot het bedrag van de netto inkomsten.  De administratie moet, in principe, de aard van de meerinkomsten (onroerend, roerend …) die zij bepaalt niet nader preciseren.

De tekenen en indiciën mogen niet op eenvoudige vermoedens steunen en moet een concreet feit zijn.

Er dient opgemerkt dat deze methode geen exclusiviteit is voor zelfstandigen of vennootschappen, ze wordt eveneens toegepast op andere belastingplichtigen.  Ook loon- en weddetrekkenden of genieters van vervangingsinkomsten kunnen met een vermogensonderzoek geconfronteerd worden en belast worden via de indiciaire methode.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen