Belastbaar voordeel van leningen

Belastbaar voordeel van leningen

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer of wanneer een vennootschap aan haar bedrijfsleider een lening toestaat tegen een intrest, die beneden de gangbare intrest ligt of zelfs zonder intrest, dan kent hij hem een voordeel van alle aard toe. 

Intrest of rente is de prijs die de ontlener van geld betaalt om het tijdelijk te kunnen gebruiken. 

De intrestvoet of rentevoet is het percentage, het ‘tarief’ waartegen die vergoeding wordt berekend. 

De toekenning van een voordeel uit een lening kan zich voordoen op drie manieren :

  • de werkgever verleent een tegemoetkoming in de intrestlast van een lening die een personeelslid heeft aangegaan bij een financiële instelling ;
  • de werkgever kent zelf een lening toe tegen een voordeligere intrestvoet dan de rentevoet op de geldmarkt of staat zelfs een renteloze lening toe.  Dit komt vaak voor bij financiële instellingen waar het personeel voordelige persoonlijke en/of hypothecaire leningen kan verkrijgen ;
  • bedrijfsleiders nemen geld op van hun vennootschap via hun lopende rekening (rekening-courant) zonder dat de vennootschap intrest aanrekent.

Voordelen uit renteloze leningen ontvangen van de vennootschap

De toekenning van renteloze leningen door de vennootschap aan haar bedrijfsleiders, in de vorm van voorschotten opgenomen via het debet van de rekening-courant, is in hoofde van de bedrijfsleider belastbaar.  De fiscale administratie rekent op deze renteloze lening fictieve intresten aan en belast ze als een voordeel van alle aard.  Dit belastbaar voordeel wordt forfaitair geraamd op basis van de referentievoet die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld.

Aanslagjaar Tarief
2010 9,50 %
2011 8,50 %
2012 nog niet gekend

Uitgangspunt in deze taxatie is dat de bedrijfsleider een voordeel van alle aard verkrijgt uit de vennootschap. Als de stand van het voorschot in de loop van het boekjaar wijzigt, wordt het voordeel berekend door de rente per maand aan te rekenen op de gemiddelde stand van het voorschot per maand.  De gemiddelde maandelijkse stand van het voorschot wordt verkregen door de som van het voorschot op de eerste en op de laatste dag van de maand te delen door twee. 

((Beginstand + eindstand)/2) = ……….. X referentievoet = V.A.A. per maand

Voorbeeld

De rekening-courant van een bedrijfsleider had op 1 januari 2011 een saldo van € 5.000.  In de loop van 2011 werden volgende verrichtingen gedaan :

  • opneming van € 2.500 op 05/08/11
  • opneming van € 7.500 op 10/12/11
  • opneming van € 1.200 op 22/12/11

Berekening het voordeel uit de renteloze lening

(5.000 + 5.000) / 2 * 7/12 x 8,50 % = 247,92

(5.000 + 7.500) / 2 * 4/12 x 8,50% =  177,08

(7.500 + 16.200) / 2 * 1/12 x 8,50% = 83,94

Totaal = 508,94

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen