De aanslag van ambtswege

De aanslag van ambtswege

U heeft als belastingplichtige een aanslag van ambtswege ontvangen van de belastingadministratie. Wat houdt dit in? Wanneer kan u een aanslag van ambtswege krijgen? En wat kan u eraan doen?

De aanslag van ambtswege is een eenzijdig vaststellen van het belastbaar inkomen, door de Federale Overheidsdiensten.  Dit bepalen van het inkomen gebeurt natuurlijk niet willekeurig, maar steunt bijvoorbeeld op de gegevens van de controle, op een onderzoek van tekenen en indiciën, het gebruik van vergelijkingspunten enz.

Er wordt een aanslag van ambtswege gestuurd :

  • omdat men geen akkoord heeft van de belastingplichtige over de belastbare inkomsten (omdat hij geen aangifte heeft ingediend of niet akkoord ging met een voorgestelde wijziging)
  • omdat de belastingplichtige een overtreding heeft begaan.

Bij een aanslag van ambtswege wordt meestal een boete toegepast en bovendien is er omkering van de bewijslast. 

Samenvattend

Er wordt een aanslag van ambtswege gevestigd :

  • bij niet aangifte, laattijdige aangifte of onregelmatige aangifte
  • bij verzuim van antwoord op een bericht van wijziging binnen de gestelde termijn van één maand
  • bij niet overmaken van de vereiste beoordelingsstukken
  • bij verzuim van antwoord op een vraag om inlichtingen binnen de maand
  • bij niet akkoord met een bericht van wijziging, waarbij de administratie geen rekening houdt met het antwoord van de belastingplichtige en toch de cijfers van het bericht van wijziging belast.

Vooraleer de aanslag van ambtswege gevestigd wordt, geeft de administratie hiervan kennis aan de belastingplichtige en wel per aangetekend schrijven.  In dit “bericht van aanslag van ambtswege” geeft de hoofdcontroleur volgende toelichtingen :

  • de motieven voor het vestigen van de aanslag van ambtswege
  • de gegevens en indiciën waarop de aanslag is gesteund
  • de wijze van berekenen van het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten.

De belastingplichtige heeft 1 maand vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving de tijd om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen. U moet dus het tegenbewijs leveren van uw inkomsten en uitgaven. De termijn van 1 maand wordt ingekort tot 8 dagen wanneer de aanslag van ambtswege wordt gevestigd omdat de belastingplichtige niet tijdig heeft geantwoord op een bericht van wijziging of wanneer de rechten van de schatkist in gevaar komen omwille van een andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijn.

De belastingadministratie moet uiterlijk de laatste dag van de vestiging van de aanslag per aangetekende brief u op de hoogte brengen van de opmerkingen die u als belastingplichtige heeft gemaakt en met welke de belastingadministratie geen rekening heeft gehouden, samen met een verantwoording van de weigering.

Wanneer de belastingadministratie de aanslag van ambtswege heeft gevestigd, kan u nog steeds even goed en onder dezelfde voorwaarden bezwaar indienen als tegen een gewone aanslag.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen