De beroepskosten van een bedrijfsleider

De beroepskosten van een bedrijfsleider

Net als werknemers en zelfstandigen kan ook de bedrijfsleider beroepskosten inbrengen in zijn personenbelasting. Hij heeft daarbij keuze tussen het wettelijk forfait of de werkelijke beroepskosten.

Het wettelijk forfait

Als bedrijfsleider hebt u recht op een kostenforfait.  Dit forfait is vanaf inkomstenjaar 2012 gelijk aan 3% van het totaal van bezoldigingen, tantièmes en voordelen van alle aard, nadat ze eerst werden verminderd met de niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen en de werkgeversbijdragen voor groepsverzekering of aanvullend pensioen.  Het absoluut maximum van dit forfait bedraagt € 2.200 voor inkomstenjaar 2012. 

Overzicht belastbare grondslag

   (1400/2400) Bezoldigingen, V.A.A. ea

(1405/2405) Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

   Basis wettelijk forfait (3%)

Bewezen beroepskosten

Als u in het inkomstenjaar méér beroepskosten had dan het wettelijk forfait, hebt u er alle belang bij die kosten te bewijzen. 

Tenlasteneming verliezen door bedrijfsleiders

Vennootschapsverliezen die door natuurlijke personen ten laste worden genomen zijn niet als beroepskosten aftrekbaar.  Hierop bestaat één uitzondering.  Onder strikte voorwaarden kan het verlies toch in de personenbelasting verwerkt worden.  Deze voordelige uitzonderingsregel is enkel mogelijk voor bedrijfsleiders.  Als tegelijkertijd aan de volgende drie voorwaarden voldaan is kan de bezoldigde bedrijfsleider de door hem tenlaste genomen verliezen wel als beroepskosten aftrekken :

  • De tenlasteneming van de vennootschapsverliezen moet gebeuren met het oog op het behoud van beroepsinkomsten die de betrokken bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt ;
  • De tenlasteneming moet geschieden door de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som geld ;
  • De betrokken vennootschap moet de aldus betaalde som gebruikt hebben voor de aanzuivering van haar verliezen.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen