De kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar

De kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar

Sinds enkele jaren kunnen de kosten voor kinderopvang fiscaal ingebracht en afgetrokken worden. Hiervoor moet u wel beroepsinkomsten hebben genoten. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar mits een paar voorwaarden.

Zo geldt er voor elk kind ten laste een fiscaal maximum van 11,20 EUR per opvangdag. Hierbij speelt het geen rol of het kind een halve of volledige dag wordt opgevangen. De fiscale maximum moet dus niet gehalveerd worden indien uw kind slechts een halve dag opgevangen wordt.

Om de kosten te kunnen aftrekken, mag het kind op het moment van opvang de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben.  Het is wel degelijk de datum van opvang die bepalend is en niet de leeftijd die men heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Nog een voorwaarde voor de aftrekbaarheid is dat de kosten betaald moeten worden aan erkende instellingen. Grotendeels komt het erop neer dat de opvangvoorzieningen (inclusief kinderdagverblijven en zelfstandige opvanggezinnen) erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd moeten worden door Kind en Gezin (voor Vlaanderen) of door de openbare lokale, gewestelijke of gemeenschapsbesturen. Daarnaast behoren ook de kleuter- en lagere scholen samen met de verbonden instellingen of opvangvoorzieningen tot de erkende instellingen. Vanaf inkomstenjaar 2008 is de regeling uitgebreid naar instellingen en scholen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Welke kosten komen nu in aanmerking? Het Wetboek Inkomstenbelasting spreekt van het vergoeden van kinderoppas buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt. Concreet betekent dit enerzijds de kosten van opvang voor aanvang van de lesuren, na de normale lesuren, gedurende de middagpauzes en op woensdagnamiddagen en vrije dagen. Ook kosten voor de opvang in internaten hoort hierbij en kan dus afgetrokken worden. Anderzijds verwijst de wetgever ook naar de oppaskosten gemaakt tijdens de vakanties en weekends. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor vakantiekampen georganiseerd door jeugdbewegingen, speelpleinwerking, sportkampen, taalkampen, ….

Sommige kosten komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld de maaltijdkosten tijdens de opvang mogen niet afgetrokken worden, tenzij deze vervat zitten in een algemene forfaitaire prijs. Daarnaast mogen kosten voor een kamp van scouts, voetbalclub, e.d. wel afgetrokken worden, maar het lidgeld betaald aan een jeugdvereniging of sportclub komt niet in aanmerking als aftrekbare kost. Tenslotte zijn de kosten voor bosklassen, sneeuwklassen, schoolexcursies, buitenlandse reizen georganiseerd door scholen, … ook niet aftrekbaar omdat deze samenhangen met de onderwijsdoelstellingen van een school. Ook al worden deze activiteiten georganiseerd buiten de normale schooluren, toch zijn deze kosten niet aftrekbaar.

In de praktijk zal u van de instelling of opvangdienst een attest krijgen dat dient als bewijsstuk voor de aangifte. Op dit attest staan de gegevens van de opvangdienst, de naam en leeftijd van het kind, het aantal opvangdagen, de dagprijs, de periode, …. Dit attest is echter niet verplicht op te maken. U kan de kosten ook bewijzen door bijvoorbeeld rekeninguittreksels, facturen, betaalbewijzen, ….

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen