De verplichte vermeldingen op de factuur versus de aftrekbaarheid van BTW

De verplichte vermeldingen op de factuur versus de aftrekbaarheid van BTW

Om BTW die u heeft betaald te kunnen recupereren, moet uw leverancier u een regelmatige factuur uitreiken. Een regelmatige factuur betekent dat er een aantal wettelijk voorgeschreven vermeldingen op de factuur moeten staan:

  • Een volgnummer
  • De uitreikingsdatum
  • De naam, adres en het BTW-nummer van u als klant
  • De naam, adres en het BTW-nummer van uw leverancier
  • De datum van de levering of de dienst als die verschilt van de datum van uitreiking factuur
  • De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de verstrekte diensten
  • De eenheidsprijs, voorschotten en prijskortingen
  • Per BTW-tarief het bedrag waarop er BTW betaald moet worden
  • Het totale BTW-bedrag in euro
  • De verwijzing naar de correcte wettelijke bepaling als de BTW niet in rekening wordt gebracht

Wanneer een verplichte vermelding niet op de factuur staat, kan een controleur u op grond van de Belgische wetgeving uw recht op aftrek weigeren, ook al gaat het om slechts een futiele vermelding. Het Europees Hof van Justitie heeft echter bepaald dat de vermeldingen op een factuur niet dermate talrijk of technisch mogen zijn dat ze het recht op aftrek overdreven moeilijk maken. Concreet betekent dit dat men mag eisen dat alle vermeldingen die nodig zijn om na te gaan of de BTW correct is aangerekend op een factuur moeten staan, maar dat men niet strenger mag zijn dan de Europese regels en normen ter zake.

Zo is het duidelijk dat op een factuur duidelijk moet omschreven worden welk goed of welke dienst er geleverd is, omdat een controleur moet kunnen nagaan of het juiste BTW-tarief is toegepast. Ook de datum van levering of dienst moet vermeld worden opdat men kan nagaan of de BTW tijdig werd doorgestort. Anderzijds kan de aftrek niet geweigerd worden omdat de leverancier de verplicht te vermelden 0 voor het oude BTW-nummer vergeten is te noteren, omdat dit niet nuttig is voor de inning van de BTW.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen