DI RUPO I : De belangrijkste fiscale maatregelen

DI RUPO I : De belangrijkste fiscale maatregelen

Stilaan neigen de fiscale richtlijnen, die van toepassing zouden worden vanaf 01/01/2012 naar een zeker mate van stabilisering. 

Sinds eind december 2011 zijn er heel wat wijzigingen ingevoerd, weer afgeschaft en dan weer bijgestuurd.  Toch blijven er nog steeds een aantal vragen ….

Minder fiscale aftrek voor bedrijven

 • De notionele intrestaftrek wordt minder interessant
 • Een bijkomende verworpen uitgave voor bedrijfswagens, die 17% bedraagt van het voordeel van alle aard waarop de genieter belast wordt
 • Extra voorwaarde voor de volledige vrijstelling van de meerwaarden op aandelen : ononderbroken bezit in volle eigendom gedurende minstens 1 jaar
 • Bepaalde intresten en dividenden worden vanaf 2012 onderworpen aan 21% roerende voorheffing in plaats van 15 procent roerende voorheffing
 • Antimisbruikmaatregel : de belastingplichtige moet bewijzen dat belastingontduiking niet het hoofddoel is

Bedrijfswagen

 • Nieuwe berekening voordeel alle aard uitgaande van de cataloguswaarde van het voertuig.  Op die waarde wordt een bepaald CO2-percentage toegepast, waarna de uitkomst beperkt wordt door ze te vermenigvuldigen met 6/7. Rekening houdende met de leeftijd van de wagen, daalt de cataloguswaarde met 6% met een maximum van 30%.
 • Geen korting meer voor propere wagens

Onroerende goederen

 • De fiscale aftrek van de woonbonus maakt plaats voor een belastingvermindering tegen 45%
 • De fiscale aftrek op de lening voor een tweede verblijf of een vastgoed dat verhuurd wordt, wordt teruggeschroefd naar een vast percentage van 30%
 • De belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen wordt, met uitzondering van de dakisolatie, geschrapt
 • Geen nieuwe groene leningen meer
 • Belastingsvermindering voor energiezuinige woningen wordt geschrapt
 • De voordelen alle aard voor verwarming en elektriciteit worden verhoogd tot 1.820 euro per jaar voor verwarming en 910 euro per jaar voor elektriciteit.
 • Het voordeel alle aard voor bewoning met een kadastraal inkomen hoger dan 745 euro wordt verhoogd tot 100/60 KI x 3,8.

Sparen en beleggen

 • Verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 21% voor verschillende spaar- en beleggingsproducten
 • Intresten op spaarboekje zijn vrijgesteld tot 1.830 euro (jaar 2012), daarboven blijft het 15% roerende voorheffing
 • De roerende voorheffing op de recent uitgegeven Staatsbon (inschrijvingsperiode tussen 24 november en 2 december 2011) blijft eveneens 15%.
  • Aangifteplicht van roerende inkomsten in de aangifte met uitzondering van de spaarboekjes en de roerende inkomsten waarop een extra heffing van 4% aan de bron werd betaald.
  • Extra heffing van 4% voor belastingplichtigen die een roerend inkomen innen die boven de 20.020 euro (jaar 2012) uitkomen met uitzondering van de spaarboekjes.
  • Verhoging van de beurstaks met 30%

Pensioen

 • Ambtenarenpensioen wordt anders berekend
 • 2 jaar later met vervroegd pensioen
 • Pensioenbonus voor zelfstandigen wordt afgeschaft
 • Brugpensioen en tijdskrediet minder gunstig voor uw pensioen
 • Landingsbaan voor uw 60ste weegt op uw pensioen
 • Bijverdienen wordt minder afgestraft
 • Voordeligere pensioenberekening bij gemengde loopbaan
 • Hoger pensioen bij meer dan volledige loopbaan
 • Wie niet vervroegd stopt, wordt anders beloond
 • Vrouwen krijgen een beter pensioen

Aanvullend pensioen

 • Interne pensioenvoorziening (provisie in de vennootschap) wordt niet meer toegelaten. Deze moet worden opgebouwd buiten het bedrijf via een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.
 • Bestaande interne provisies wordt in een overgangsperiode voorzien. Deze moeten worden overgedragen binnen een termijn van 3 jaar. Voor deze provisies zal ook een gunstiger belastingtarief, zijnde 1,75% op de verzekeringspremies van toepassing zijn.
 • Groepsverzekeringen zwaarder belast voor uw 62ste
 • Uw aanvullend pensioen begrensd door het hoogste ambtenarenpensioen
 • Pensioensparen aftrekbaar tegen 30% ipv maximaal 40%

Managementvennootschap

 • De terbeschikkingstelling van privéwoning en auto door een vennootschap wordt extra belast.
 • Afschaffing opbouw interne pensioentoezegging
 • Antimisbruikbepaling

De vorming van een regering is in het Belgische fiscale landschap niet onopgemerkt voorbijgegaan.  Een enorme stijging van de belastingstarieven op intresten en dividenden, de hogere belastingsheffing op bedrijfswagens en voor privé gebruikte woningen …  Het zijn maar enkele maatregelen die veel zelfstandigen treffen. 

We blijven de situatie op de voet volgen en maken binnenkort een uitgebreid verslag op van zodra alle maatregelen definitief zijn.

Vermijd een impulsieve beslissing.  Wik alle pro’s en con’s grondig af  !

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen