Een gratis woonst ter beschikking krijgen

Een gratis woonst ter beschikking krijgen

Een woning gratis ter beschikking krijgen is een belastbaar voordeel alle aard. Hoeveel bedraagt het voordeel alle aard en waarop moet je letten? En hoe zit het met andere woonvoordelen?

Een gemeubileerde kamer

Gaat het slechts om één gemeubileerde kamer met verwarming, verlichting en gebruik van water, dan is de belastbare waarde € 0,74 per dag of € 226,40 per jaar.  Wie twee of meer kamers ter beschikking krijgt, is onderworpen aan de gewone regeling.

Te groot gebouw

Is een gebouw, waarvan het gebruik wordt opgelegd, te groot en gaat het duidelijk de behoeften van de begunstigde te boven, rekening houdend met zijn maatschappelijke stand en gezinssituatie, dan mag het voordeel worden berekend op basis van een kadastraal inkomen van een gebouw dat aan de werkelijke behoeften beantwoorden.

Gedeeltelijk gebruik

Men moet slechts een belastbaar voordeel berekenen op het gedeelte dat de werknemer of de bedrijfsleider werkelijk bewoont. 

Nemen we het voorbeeld van een vennootschap, die kosteloos een woning met acht kamers en twee badkamers ter beschikking stelt van een kaderlid.  Als blijkt dat de betrokkene slechts vier kamers bewoont en één badkamer gebruikt, terwijl de rest van de woning dient om bij hem cliënten van de firma of zakenrelaties te ontvangen, zal slechts de helft van de berekende voordeel effectief belastbaar zijn.

Berekening in twaalfden

Als het onroerend goed geen volledig jaar ter beschikking stond, moet het voordeel op jaarbasis evenredig met de duur worden gesplitst in twaalfden.  Omdat uitsluitend met volle maanden wordt gerekend, is de zestiende van de maand beslissend.  Ingebruikneming op de zestiende staat gelijk met een voordeel voor een volledige maand.

Als het kadastraal inkomen in de loop van het jaar wegens verbouwingswerken wordt gewijzigd, moet met het nieuwe KI rekening gehouden worden vanaf de maand volgend op de maand waarin de werken voltooid werden.

Kadastraal inkomen onbekend

Mogelijk is de woning geen apart kadastraal perceel of worden slechts een beperkt aantal lokalen gebruikt.  Dan kunt u de diensten van het Kadaster verzoeken om mededeling van het gedeeltelijke KI.

Wie stelt de woning ter beschikking

De waardebepaling van het voordeel verschilt naargelang het voordeel wordt toegekend door een natuurlijk persoon, dan wel door een rechtspersoon.  Met ‘rechtspersoon’ bedoelt men elke vennootschap, vereniging of instelling naar Belgisch of buitenlands recht, die rechtspersoonlijkheid bezit, ongeacht of ze een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard.

Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon

Dan is de belastbare waarde van het goed gelijk aan het geïndexeerd KI vermenigvuldigd met één van volgende breuken :

  • voor een gebouwd gemeubeld onroerend goed : GKI x 100/60 x 5/3
  • voor een gebouwd ongemeubeld onroerend goed: GKI x 100/60
  • voor een ongebouwd onroerend goed : GKI x 100/90

Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

De belastbare waarde van het voordeel wordt als volgt bepaald:

  • voor een gebouwd gemeubeld onroerend goed waarvan niet geïndexeerd KI max. 745 € bedraagt: GKI x 1,25 x 100/60 x 5/3
  • voor een gebouwd gemeubeld onroerend goed waarvan niet geïndexeerd KI hoger is dan 745 €: GKI x 3,8 x 100/60 x 5/3
  • voor een gebouwd niet gemeubeld onroerend goed waarvan niet geïndexeerd KI max. 745 € bedraagt: GKI x 1,25 x 100/60
  • voor een gebouwd niet gemeubeld onroerend goed waarvan niet geïndexeerd KI hoger is dan 745 €: GKI x 3,8 x 100/60
  • voor een ongebouwd onroerend goed: GKI x 100/90

Wanneer het KI na verbouwingswerken de grens van € 745 overschrijdt, worden de verschillende ramingen (KI kleiner of groter dan € 745) bij terbeschikkingstelling door een rechtspersoon pro rata temporis toegekend.

Verrekening van de huurprijs of andere vergoedingen

Wanneer de woning door de werkgever of de vennootschap tegen een abnormale (lage) huurprijs ter beschikking wordt gesteld, dan is het voordeel gelijk aan het forfait min de betaalde huurprijs.  Dit geldt natuurlijk ook voor de andere voordelen zoals water, verwarming en elektriciteit.

Andere woonvoordelen

Kosteloze verwarming en elektriciteit

Het voordeel wordt als volgt forfaitair bepaald :

Verwarming :

  2011 2012 2013
Leidinggevend personeel (*) 1.640 € 1.820 € 1.870 €
Anderen 820 € 910 € 935 €

Elektriciteit :

  2011 2012 2013
Leidinggevend personeel (*) 820 € 910 € 930 €
Anderen 410 € 455 € 465 €

Kosteloze beschikking over water

Dit voordeel wordt verwaarloosd als er voordelen wegens huisvesting, verwarming en verlichting worden aangerekend.

Kosteloos telefoongebruik

Voor kosteloos telefoongebruik geldt geen forfait.  Het voordeel moet dus vastgesteld worden op basis van de feitelijke situatie.

Kosteloze beschikking over huispersoneel, dienstboden, tuiniers, chauffeur enz.

Het voordeel bedraagt € 5.950 per jaar voltijdse tewerkstelling.  Ook hier wordt het voordeel eventueel geraamd naargelang de activiteitsduur.

Wanneer het personeel uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, is er geen belastbaar voordeel.  De terbeschikkingstelling is daarentegen wel een belastbaar voordeel in de mate dat het personeel voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen