Nieuwe facturatieregels BTW

Nieuwe facturatieregels BTW

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe regels in werking getreden inzake factuur en BTW. Deze regels zijn een omzetting in Belgisch recht van de Europese facturatierichtlijn.

Deze richtlijn wil vooral het gebruik van e-facturen aanmoedigen door de regels inzake de vorm en de bewaring van de (e-)facturen te versoepelen.

Maar daarnaast wijzigt de wet op de omzetting van de facturatierichtlijn ook de regels inzake de "opeisbaarheid" van de BTW.  Met andere woorden, voortaan gelden andere regels om te bepalen wanneer de leveranciers de BTW moeten doorstorten aan de staat en wanneer de klant de BTW in aftrek kan nemen.

Minister van financiën Koen Geens heeft recent beslist dat de oude regels inzake BTW en factuur mogen blijven toegepast worden. De nieuwe regels verschillen hoofdzakelijk inzake voorschotfacturen.

Opeisbaarheid van de BTW...

Vanaf 1 januari 2013 is de BTW maar opeisbaar (lees factuur op te maken voor opname in uw BTW-aangifte) bij een voorschot op datum van betaling van het voorschot.  De eindafrekening moet opgemaakt worden op de datum van de voltooiing van de dienst/levering goederen.
Dit betekent dat de leverancier of dienstverrichter die volgens de oude regels blijft werken, de BTW te vroeg zal voldoen op basis van een door hem uitgereikte voorschotfactuur. De belastingplichtige klant kan de BTW maar in aftrek nemen bij betaling van de uitgereikte voorschotfactuur.

Indien er vrijstelling is van BTW (voorheen BTW intracommunautair of BTW medecontractant) dan wordt voortaan "BTW verlegd" vermeld.  Er zal dus niet langer meer naar het wetsartikel zelf moeten verwezen worden.

Verplichte vermeldingen op factuur...

De voorgeschreven regels inzake verplichte vermelding op een factuur zijn uitgebreid. Volgende gegevens zijn verplicht te vermelden :

- datum van uitreiking

- volgnummer

- naam, adres en BTW-nummer klant en leverancier

- datum belastbaar feit (bij voorschot = datum van voorafbetaling ;bij
afrekening = datum voltooiing werkzaamheden)

- nauwkeurige omschrijving van geleverde goederen en/of verrichte diensten

- eenheidsprijs

- maatstaf van heffing per BTW-tarief

- BTW-tarief en de totaal verschuldigde BTW

- verwijzing naar vorige facturen die met de huidige factuur verband houden.

De opgemaakte facturen die niet voldoen aan de verplichte vermeldingen zijn niet-conform. Hiervoor is de boete bepaald op minimum € 25 per factuur bij een eerste overtreding en deze kan oplopen tot € 2.500 per factuur.

En ten slotte...

De bewaringsplicht blijft ongewijzigd 7 jaar vanaf 01/01 van het jaar volgend op de stukken. De nieuwe regeling komt tegemoet aan e-facturen, die voortaan ook op papier mogen worden bewaard.

De factuur is voor de BTW nog altijd ontzettend belangrijk. Een correct opgemaakte factuur geeft een klant recht op aftrek van de BTW vermeld op de factuur.

Kortom, vanaf 2014 moet elke factuur niet enkel een factuurdatum vermelden, maar ook de datum van de levering van de goederen of de datum van de prestaties. Er zullen m.a.w. dus steeds minstens twee data vermeld moeten worden.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen