Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard

Vaak wordt er gesproken van voordelen van alle aard. Wat is dit? Wat zijn belastbare voordelen alle aard en welke zijn niet-belastbare voordelen?

Een belastbaar voordeel van alle aard kan bestaan uit ontvangsten in natura, uit geld of uit verkregen diensten.  De bekendste zijn : de terugbetaling van persoonlijke kosten, de gratis huisvesting, het gebruik van een wagen en een voordelige lening.

De belastbare voordelen worden ondergebracht bij dezelfde soort beroepsinkomsten als die waarmee ze verband houden : winst, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of bezoldigingen van werknemers.

Uitzonderingen

Worden door de wetgever aanvaard : een aantal geringere sociale voordelen zoals :

 • geschenken ter gelegenheid van een huwelijk, een geboorte, het sinterklaasfeest, Nieuwjaar, ….
 • Maaltijden op arbeidsdagen
 • Een hele gezinsvakantie in een verblijf van de werkgever
 • ….

Belastbare waarde

De belastbare waarde van het voordeel is gelijk aan :

 • het werkelijke bedrag verminderd met eventuele RSZ-bijdragen, voor de voordelen in geld ;
 • het in geld gewaardeerde bedrag dat de verkrijger eraan zou moeten besteden, als hij ze zelf zou financieren, voor de andere voordelen.

Dat is niet altijd makkelijk te bepalen.  Daarom bepaalt de wetgever in art. 18 KB/WIB voor de meeste voordelen een forfaitaire raming van de belastbare waarde.  Soms is dit forfait hoger dan de werkelijke waarden en vooral hoger dan de waarde voor de verkrijger, maar verhaal is er niet tegen.

Belastbaarheid

Voordelen die verkregen zijn door ondernemers of door beoefenaars van een vrij beroep, zijn belastbare winsten en/of baten.

Voordelen die werknemers en bedrijfsleiders van hun werkgever of hun vennootschap verkrijgen, worden wettelijk vermoed een belastbaar inkomen te zijn. 

De waarde van het voordeel

Hoe wordt de waarde bepaald van voordelen die niet in geld werden toegekend ?  Artikel 36 WIB zegt hierover het volgende : ‘Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger.’

Volgens de administratie moet het voordeel dus in principe worden vastgesteld op basis van de waarde die het heeft bij de begunstigde.  In de regel is de oplossing dus te vinden in het antwoord op de vraag : ‘welk bedrag zou de begunstigde in normale omstandigheden betalen om het voordeel te verkrijgen ?’

De kostprijs voor degene die het voordeel toekent, is in principe van ondergeschikt belang. 

In dergelijke geval mogen we een zeer belangrijke regel niet uit het oog verliezen :

 • als een voordeel in natura een gebruiksvoorwerp is, dat behoort tot de goederen die de werkgever regelmatig verhandelt of vervaardigt,
 • als het voordeel verkregen wordt voor de persoonlijke behoeften van de begunstigde
 • als de waarde ‘betrekkelijk’ gering is.

Dan wordt de waarde bepaald op basis van de kostprijs voor degene die het geeft (werkgever) en niet op basis van de reële verkoopprijs. 

Voordeel aftrekbaar als beroepsuitgave : fiscale nuloperatie

Wanneer het voordeel een vermindering van de beroepskosten van de begunstigde tot gevolg heeft, heeft dit als gevolg dat :

 • het voordeel toegevoegd wordt aan het bruto-inkomen en voor hetzelfde bedrag opgenomen wordt in de beroepskosten, ook al heeft de begunstigde de beroepsuitgave niet zelf gedragen ;
 • het voordeel noch bij het bruto-inkomen, noch bij de beroepskosten gevoegd wordt, een fiscale nuloperatie dus.

Forfaitair bedrag

In bepaalde gevallen wordt de belastbare waarde bij koninklijk besluit forfaitair vastgelegd.

Overzicht van de belastbare voordelen

Het is onmogelijk alle voordelen op te sommen.  We geven hier een overzicht van de meest frequente voordelen en degene die in de administratieve teksten en gerechtelijke uitspraken terug te vinden zijn. Eerst overlopen we de belastbare, dan de niet-belastbare.

BELASTBARE

 • een auto gratis ter beschikking gesteld
 • besparingen en kortingen
 • gebruiksgoederen
 • koopwaren en luxegoederen
 • geschenken
 • leningen
 • overdracht van aandelen, gratis of tegen verminderde prijs
 • incentive tours en reizen

Voordelen die men vooral aantreft bij werknemers en bedrijfsleiders

 • vergoedingen
 • verzekeringspremies
 • voorheffingen
 • personeel
 • woning
 • voeding, maaltijden en dranken verstrekt aan personeelsleden
 • terugbetaling medische kosten en hospitalisatieverzekering
 • studietoelagen en –beurzen
 • kledijvergoeding
 • computermateriaal

NIET  BELASTBARE 

 • Voordelen van stille vennoten
 • Maaltijdcheques en –tickets
 • Bedrijfsrestaurant
 • Opvoeders en therapeuten
 • Zakendiners
 • Sociale voordelen
 • Recepties
 • Voor samenhorigheid en binding met het bedrijf
 • Medische kostenvergoeding
 • Collectieve verzekering
 • Abonnementen, toegangskaarten, cheques
 • Vakantietehuis, recreatiecentrum
 • Kinderoppas
 • Studiekosten
 • Vergoeding van kosten wegens speciale verplichtingen
 • Het toebehoren bij privé-aankopen
 • Kosten van woon-werkverkeer
 • Collectief vervoer
 • Vergoeding voor dienstreizen in België
 • Vergoeding voor verblijfskosten in het buitenland
 • Forfaitaire dagvergoeding per land
 • Plaatsingsbureau

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen