Waarom zou ik aan pensioensparen doen?

Waarom zou ik aan pensioensparen doen?

Als u in het kader van het pensioensparen elk jaar een bedrag opzij legt, dan spaart u daarmee een aardig spaarpotje bijeen voor uw oude dag.
Bovendien geniet u jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering afhankelijk van het betaalde bedrag.

Waar moet ik aan pensioensparen doen?

U kunt aan pensioensparen doen bij het merendeel van de banken en verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn.

Tussen welk soort pensioenspaarformules moet ik kiezen?

Er zijn twee verschillende manieren om aan pensioensparen te doen:

  • Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus maar die hangt af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.
  • Kiest u voor een pensioenspaarfonds bij een bank, dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. Zo'n fonds belegt immers in aandelen en obligaties en zijn winst hangt af van de beursevolutie. Op het einde van elk jaar wordt de balans opgemaakt.

Voor welk product u uiteindelijk moet kiezen, hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd en uw risicoprofiel. Uw bank of verzekeringsmaatschappij geeft u zeker meer informatie.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aan pensioensparen te doen?

Om aan pensioensparen te kunnen doen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet een natuurlijk persoon zijn en in België wonen.
  • U moet minstens 18 jaar zijn en u mag de leeftijd van 64 jaar niet overschreden hebben.
  • U moet over belastbare beroepsinkomsten beschikken. Als u geen belastingen betaalt, omdat uw inkomen te laag is bijvoorbeeld, heeft u geen recht op het fiscale voordeel.
  • U moet een pensioenspaarcontract onderschrijven van ten minste 10 jaar, waarbinnen minstens 5 jaarlijkse stortingen moeten plaatsvinden. Iedere storting werd minstens 5 jaar behouden.
  • U moet het attest met het overzicht van de gestorte bedragen dat uw bank- of verzekeringsinstelling u elk jaar bezorgt net als alle andere bijlagen bewaren en op vraag van de belastingadministratie kunnen voorleggen. Op dat attest staat ook de rubriek vermeld waarnaast u het gespaarde bedrag moet invullen.

Zijn er ook beperkingen wanneer ik aan pensioensparen doe?

Er bestaan twee belangrijke beperkingen :

  • De belastingvermindering zal u voor de laatste keer toegekend worden voor het jaar waarin u de leeftijd van 64 jaar bereikt.
  • U mag als pensioenspaarder meerdere pensioencontracten afsluiten, bijvoorbeeld bij verschillende banken. U mag jaarlijks wel maar één contract gebruiken om het fiscale voordeel te genieten.

Wat is het maximaal af te trekken bedrag?

Voor het jaar 2013 mag u maximaal 910 euro in uw belastingbrief inbrengen. Op die manier kunt u 30  % van het gespaarde bedrag fiscaal recupereren.

Gehuwden mogen beiden, voor zover zij elk over een pensioenspaarrekening beschikken, het gestorte bedrag fiscaal in rekening brengen.

Wanneer kan ik stortingen doen?

Voor de belastingvermindering wordt rekening gehouden met alle sommen die u tussen 1 januari en 31 december daadwerkelijk heeft gestort op uw pensioenspaarrekening. U kunt het bedrag in één keer storten, maar u kunt bijvoorbeeld ook elke maand een deel betalen.

Het totaal van alle sommen die u tot 31 december 2013 heeft gestort, wordt in rekening gebracht voor de belastingvermindering van het fiscale aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).

Welke belasting moet ik betalen wanneer ik het gespaarde bedrag wil opvragen?

U heeft er alle belang bij om uw pensioenspaarcontract volledig uit te doen. Met andere woorden: het door u bijeen gespaarde kapitaal zal u pas bij uw pensionering worden uitbetaald. Hierop wordt dan een belasting geheven van 10 of 16,5%, naargelang het tijdstip van de gedane stortingen.

Wilt u echter het door u gespaarde kapitaal al voor uw pensionering opvragen, dan zult u hiervoor een fiscale prijs betalen. U zult worden belast tegen een marginale aanslagvoet van 33%.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen