Innovatieaftrek

Innovatieaftrek

Innovatieaftrek

Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • een octrooi;
  • aanvullend beschermingscertificaat;
  • kwekersrechten;
  • auteursrechtelijk beschermde software;
  • weesgeneesmiddelen;
  • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik.

Deze maatregel is de opvolger van de Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Het bestaan van een onderzoekscentrum (zoals bij de vroegere octrooiaftrek) is niet langer vereist.

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma. Of er een verplichting is tot een voorafgaande aanmelding bij BELSPO is momenteel niet duidelijk.

Berekening

De innovatieaftrek kan worden berekend volgens welbepaalde formule:

http://www.vlaio.be/maatregel/innovatieaftrek

Aanvraagprocedure

De vennootschap kan de innovatieaftrek (85% van de inkomsten uit de kwalificerende intellectuele eigendomsrechten) aftrekken van de belastbare basis. Deze innovatieaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek.

Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het bedrag van de innovatie-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de ‘Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’.

Contact informatie
Meer informatie kan u vrijblijvend bekomen bij onze subsidieadviseur.

Bron : Agentschap innoveren en ondernemen

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen