Investeringsaftrek tijdelijk tot 20%, nog tot 31/12/2019 !

Investeringsaftrek tijdelijk tot 20%, nog tot 31/12/2019 !


Investeringsaftrek tijdelijk tot 20%, nog tot 31/12/2019 !

Nog tot 31/12/2019 kunt u investeringen tot 20% van de aankoopprijs aftrekken van uw belastbare winst. De afgelopen jaren was dat nog 8%. Omdat het om een aanzienlijke stijging gaat, kan het interessant zijn om uw investeringsplannen aan te passen. Daarom vindt u hieronder een bondig overzicht van de belangrijkste voorwaarden en voordelen.

Wie kan de investeringsaftrek genieten…

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Welke investeringen komen in aanmerking…

De investeringen moeten:

 • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
 • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
 • tijdens het jaar of boekjaar uiterlijk op 31/12/2019
 • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
 • Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek…
Vaste activa:

 • die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
 • die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
 • waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, ... (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
 • waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen.
Zijn eveneens uitgesloten:

 • bij de aankoopprijs komende kosten die niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).
Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek…

De investeringsaftrek laat u toe om bovenop de reeds fiscaal aftrekbare afschrijvingen uw winst met een extra percentage te verminderen.
Als er onvoldoende winst of baten zijn, wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.
Voor de investeringsaftrek van 20 % is de overdracht van de aftrek die niet kan worden toegepast bij gebrek aan voldoende winst of baten, daarentegen beperkt tot het volgende belastbare tijdperk.
 

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen