Overbruggingsrecht : verlengd tot 31 augustus 2020 UPDATE 09/06/2020

Overbruggingsrecht : verlengd tot 31 augustus 2020 UPDATE 09/06/2020

(wordt waarschijnlijk verlengd tot december 2020)
 
Voor wie ?  

ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut  (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers):

 • Hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
 • Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3
 • Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt hebben recht op maximaal half overbruggingsrecht.
 • Student-zelfstandige die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3
 • Art.37 die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3
 • Bijberoep, Art. 37 en student-zelfstandigen die sociale bijdragen in hoofdberoep betalen op het jaar 2020 zelf kunnen de premie aanvragen, maar uitbetaling gebeurt pas bij doorstromen werkelijk inkomen.

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering.
Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.
 
Bedrag uitkering 

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren gedwongen sluiting (Activiteiten volgens MB van 13/03/2020) + Bouw PC 124 + Krantenwinkels voor Maart.
 • Andere sectoren niet gedwongen sluiting die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten. Onderbreek je je activiteiten minstens 7 opeenvlogende dagen per maand? Dan krijg je zowel in maart, april en mei deze uitkering.

Je ontvangt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast)

Extra info 

 • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in 1 maand (is van maandag tot zondag)
 • Bezoldiging en VAA moeten niet stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • Je mag niet aan de slag als werknemer
 • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat, geen attest gezinslast nodig)
 • Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering.
 • Krantenwinkels automatisch recht voor de maand maart, voor april is een minimum 7 opeenvolgende dagen sluiting vereist.
 • Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen en dierenartsen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen.
 • Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
 • Wanneer je een uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden zoals, beantwoorden van telefoons of emails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren

     Toegestane cumulatie met overbruggingsrecht :

 • Vlaamse hinderpremie
 • Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
 • Gewaarborgd inkomen (privé verzekering) is mogelijk met het overbruggingsrecht wanneer men afstand doet van het vervangingsinkomen van het ziekenfonds
 • Tijdelijke werkloosheidsuitkering in bijberoep
 • Gedeeltelijke mantelzorg
 • Gedeeltelijke uitkering moederschapsuitkering
 • Transitiepremie is geen vervangingsinkomen, dus wel cumuleerbaar met overbruggingsrecht.

    Niet toegestane cumulatie met overbruggingsrecht

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Vaderschapsverlof
 • Volledige mandelzorg
 • Volledige uitkering moederschapsuitkering

    Fiscaal

 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingsvrij 
 • Dit recht is niet onderworpen aan sociale bijdragen (fiche 281.18)

Aanvragen indienen voor het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus.  Voor maart uiterlijk tegen 30/09/2020 en april tegen 31/12/2020.

Zelfstandige in bijberoep KAN IN AANMERKING komen voor het OVERBRUGGINGSRECHT

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.
Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een  overbruggingsrecht van 645 euro per maand.

Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep na 01/04/2017 (maw geen wijzigingen van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd), komen NIET in aanmerking.

Komt iemand met een managementvennootschap in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht?

Komen enkel in aanmerking voor de toepassing van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht indien vrijwillig al de activiteiten die de ondernemer binnen deze vennootschap uitoefent volledig onderbreekt (en op voorwaarde natuurlijk dat zij niet nog actief zijn en blijven in een andere hoedanigheid, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als mandataris/werkend vennoot in een andere vennootschap).

Bouwsector

Komt in aanmerking.  De voorwaarde van minstens 7 opéénvolgende dagen ontbreking vervalt.
Welke bouwbedrijven ? Alle ondernemingen die vallen onder PC 124 zoals loodgieters, dakdekkers, stukadoors....

Heeft de uitkering overbruggingsrecht een impact op het product IPT?

Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen jammer genoeg niet aanzien als een “normale regelmatige maandelijkse” bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel. Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 80%-regel, kan dit enerzijds leiden tot de niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming en anderzijds tot het belasten van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider.
Indien uw normaal loon blijft betaald worden zoals voorheen blijft de IPT fiscaal aftrekbaar !

Wat met de uitkeringen voor de maand april ?

De uitbetalingen maand maart 2020 zijn door de sociale verzekeringsfondsen in de week van 8 april 2020 gebeurd.
De uitbetaling van de maand april wordt ten vroegste de eerste week van mei voorzien.

Indien op het aanvraagformulier werd aangegeven dat de activiteiten zijn opgeschort tot 5 april, wordt de aanvraag automatisch verlengd tot 3 mei 2020.  Het is dus niet nodig om opnieuw een uitkering aan te vragen. 
Indien de ondernemer opnieuw is gestart voor 8 april 2020, dan vervalt het recht voor de maand april.

Deadline aanvragen ?

Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via de beroepsbeoefenaar.
Maart aan te vragen voor 30/09/2020
April en mei aan te vragen voor 31/12/2020

Verlenging overbruggingsrecht tot en met 31 mei
 
Op de Ministerraad van zaterdag 25 april werd besloten om het overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 mei.

Voor activiteiten, die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt het overbruggingsrecht stilzwijgend verlengd. Ook wanneer deze zelfstandigen hun activiteit mogen hernemen op 4 mei of op een latere datum in de maand mei, krijgen zij het overbruggingsrecht voor deze maand.
 
Voor de zelfstandigen, die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar die hun activiteit vrijwillig hebben onderbroken, wordt de maatregel eveneens stilzwijgend verlengd. Om recht te hebben op de uitkering van mei moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken in mei, net zoals in de voorbije maanden.


Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen